درباره ما

با توجه به نیازهای احساس شده با محوریت گسترش فلسفه و سبک زندگی اربعینی، اقدام به تشکیل گروهی رسانه ای با عنوان “40th DAY ” نمودیم. این گروه با هدف ترویج عقاید و فرهنگ اربعین حسینی، تولید محتوا و ساخت کلیپ های کوتاه را از سال 1395 آغاز و تا به امروز هر ساله در این زمینه فعالیت مستمر داشته است. شناسایی نقاط استراتژیک فرهنگ حسینی و نیازمند ترویج، از مهمترین سیاست ها و خط مشی های ساخت مستند کلیپ های این مجموعه می باشد. آنچه در مستند ها قابل درک است به نمایش گذاردن پاسخ های دقیق به نیاز های اصیل بشری است که در فطرت هر انسان آزاده ای وجود داشته است. این پاسخ ها در لایه های پیشین درک مستندها نهفته است تا سبک زندگی و الگوی رفتاری در اربعین حسینی را یک الگوی کامل برای زندگی متعادل بشری به جهانیان معرفی نماید. جذابیت سبک زندگی و الگوی رفتاری در اربعین حسینی آنچنان است که ترس از فراگیری شرکت در اجتماع اربعین در بین انسان ها و آزاده های جهان، مخالفان و معارضان این حقیقت را مجبور به اقدام بایکوت خبری و زشت جلوه دادن و یا عادی جلوه دادن این اجتماع بزرگ بشری نموده است. لذا بیان جذابیت های این نوع سبک زندگی و الگوی رفتاری دقیقا از مهمترین نقاط استراتژیک فرهنگ حسینی است.